M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Mateřská škola Libiš oznamuje,

Instrukce k zápisu do Mateřské školy Libiš na školní rok 2024/2025

 1. Zápis se koná dne 13.5.2024 od 10hod do 15hod v Mateřské škole Libiš.
 2. Zápis bude pro děti připraven hravou interaktivní formou.
 3. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (dále jen Žádost) je přístupná na našich webových stránkách  pro-rodice/dokumenty/  a můžete ji přinést již vyplněnou a lékařem potvrzenou.
 4. Žádost lze také vyzvednout osobně při zápisu dne 13.5.2024.
 5. Žádost musí podepsat oba rodiče.
 6. Žádost se dokládá s lékařským posudkem. (pokud máte u nás žádost z loňského roku, lékařská zpráva není potřeba, vyplnění formuláře však ano).
 7. Každá Žádost musí být evidovaná mateřskou školou, musí jí být v den zápisu uděleno identifikační číslo, pod kterým se povede správní řízení.
 8. Žádost, je nutné odevzdat škole vyplněnou, podepsanou a potvrzenou lékařem nejpozději do 27.5.2024 uvedenými způsoby:
 • Osobně
 • Datovou schránkou
 • Poštou  (rozhoduje datum podání zásilky)
 1. K zápisu přineste k ověření rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce.
 2. K nahlédnutí do spisu (průběh správního řízení) je možné přijít dne 30.5.2024 od 10hod do 15hod. do ředitelny školy.
 3. Rozhodnutí ředitele školy ve věci přijetí dítěte do mateřské školy, na školní rok 2024-2025, bude vyvěšeno pod registračními čísly na webových stránkách školy a na informační tabuli v průchodu školy, nejdéle 30 dní ode dne zápisu.
 4. Při rozhodování o přijetí bude ředitelka postupovat dle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Libiš pro rok 2024/2025. Seznamte se s nimi na našich webových stránkách.
 5. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, bude zasláno poštou nebo datovou schránkou na kontaktní adresu, uvedenou na Žádosti o přijetí – doručovací adresa.

Adaptace dítěte na mateřskou školu


Co udělat pro dobrou adaptaci a adaptační program naší školy


Co udělat pro dobrou adaptaci

Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale především mezi učitelkou a rodiči a jejich vzájemná spolupráce. Dítě se ocitá ve společnosti zcela neznámých lidí, nových autorit, vrstevníků, musí se přizpůsobit jinému režimu, určitým pravidlům včetně hygienických a stravovacích návyků. Působí na něj zcela nové a dosud nepoznané podněty. Nová budova, prostory, další dospělí v zařízení, hluk ve třídě. Níže uvádíme skutečnosti, které by měly adaptaci vašeho dítěte usnadnit.

 • První dny je dobré počítat s větší časovou rezervou, příchod neuspěchat, nebýt nervózní.
 • Vyladění dítěte ohledně mateřské školky by mělo být vždy pozitivní.
 • Dávejte dítěti najevo, že ve školce není za trest nebo proto, že na něj nemáte čas. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády.
 • Zpočátku by se dítě nemělo nutit do činností a hry. Některé děti jsou v adaptačním období raději v roli pozorovatele než aktéry. To samozřejmě neznamená, že se mu ve školce nelíbí, jen v sobě nemá tolik odvahy. S dítětem si o školce povídejte, ale neříkejte co má a nemá druhý den dělat. Povídejte si s ním, co ve školce vidělo, co se mu líbilo, ale neklaďte na něj požadavky, že si musí hrát a zapojovat se do činností. Učitelky jsou profesionálové a samy dokáží děti zapojit do režimu školky, zabavit je, motivovat k činnostem, odpoutat jejich pozornost od stýskání.
 • Neidealizujte prostředí mateřské školy nebo jím nevyhrožujte.
 • Často se stává, že maminky snáší odloučení od dítěte hůře než dítě samotné. Důvěřujte paní učitelkám, které mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že dítě ve školce propláče celý den. Zkuste se přesto usmát, popřát hezký den. Rozhodně dítěti nedávejte najevo, že jste smutní a že může za to, že vás rozrušilo. Po vašem odchodu paní učitelky dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou a dítě ztratí pojem o čase. Najde si zábavu mezi vrstevníky, zapojí se do her, činností a čas ve školce mu uteče daleko rychleji než vystresované mamince.
 • Pamatujte na to, že když jste vystresovaní, dítě tuto nejistotu vycítí a adaptace bude složitější.
 • Po rozloučení se do třídy opakovaně nevracejte, nemusíte se ubezpečovat, že je dítě v pořádku. Paní učitelky vědí, co mají dělat.
 • Můžete se s paní učitelkou dohodnout, že později zavoláte. V každém případě vás paní učitelky budou kontaktovat, pokud to bude nutné.
 • Pokud je dítěte pláč k “neutěšení” je lepší dobu odchodu zkrátit, dítě ubezpečit, že si pro něj přijdete.
 • Při vyzvedávání dítěte ze školky se může stát, že dítě reaguje pláčem. To je naprosto přirozená reakce. Hlavně dítě nelitujte, že muselo být přes den samo bez vás - to mu rozhodně neprospěje!
 • Délka adaptace je u každého dítěte individuální. U někoho může trvat několik dní, u jiného dítěte několik týdnů. Stává se, že se dítě adaptuje naprosto bez problémů a až po měsíci se může objevit u dítěte protest k docházce do školky, nechce se mu vstávat. Buďte proto trpěliví a důslední.
 • Je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně. Dodržujte proto režim školy, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte.
 • Dobu spánku nazývejte dobou odpočinku - je možné, aby si dítě na tuto dobu přineslo oblíbeného plyšáka.
 • Dítěti naslouchejte, ale nenuťte ho do komunikace, neklaďte nedůležité otázky na které dítě ani neumí odpovědět, raději se zeptejte, s kým si hrálo, jestli se na zahradě projelo na koloběžce, apod.
 • Veďte dítě k samostatnosti. Nechte je, aby se samo oblékalo. Udělejte si čas a povzbuzujte je.
 • Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny.
 • Nezapomínejte, že děti si musejí adaptovat nejen na paní učitelky a nové kamarády, ale i na nové prostředí, pravidla soužití a denní režim.
 • Promluvte si s učitelkou při jakýchkoliv pochybách.


Adaptační program MŠ Libiš

 • První dva dny odcházejí děti domů po svačině. (asi 9,15hod.)
 • První týden chodí děti domů po obědě. (asi 12,30hod.)
 • Umožňujeme rodičům pobýt celý první týden s dítětem v prostředí třídy, nejdéle však do 9.15hod.
 • Doporučujeme maminkám, aby paní učitelky seznámily se všemi návyky a zvyklostmi dítěte, aby jejich adaptace byla snazší.
 • Vezměte na vědomí, že je tu paní učitelka i pro ostatní děti. Pokud máte více dotazů nebo chcete řešit citlivé téma, dohodněte se s paní učitelkou na komunikaci mimo dobu příchodů.
 • Doporučujeme první týdny vyzvedávat dítě po obědě.
 • Učitelka vám vždy sdělí, jak pobyt probíhal a společně zvolíte další postup.
 • Nechávejte dítě ve školce jen nezbytně nutnou dobu, bývá to pro dítě náročné období, vnímejte jeho potřeby.
 • K navození dobrých vztahů přispívá, najdete-li si čas a zúčastníte se školou nabízených aktivit.
 • Neklaďte na dítě nepřiměřené požadavky, ubližuje mu to.
 • Rodiče mohou každý den doprovodit své dítě do třídy a mohou mu pomoci s výběrem hračky nebo činnosti. Tato rodičovská výpomoc je možná nejen v adaptačním režimu, ale během celého roku.
 • Dětem, které se již adaptovaly v předešlých letech v jiné mateřské škole, je umožněn individuální adaptační program, který umožňuje klasickou docházku od prvního dne.