M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Školní vzdělávací program


Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Libiš „Dětství je živá voda"

Hlavním záměrem vzdělávacího programu je vytvořit pro všechny děti klidné, vyrovnané, vstřícné, stimulující prostředí pro každodenní pobyt v mateřské škole. Do popředí je stavěna individualita. Každé dítě je nositelem jedinečného vzoru, rozličného průběhu vývoje, svou individuální osobností s vlastním stylem učení, temperamentem, potřebami, zájmy, charakteristickou strukturou inteligence, vlohami a schopnostmi. Naším úkolem je vytvářet takové podmínky k rozvoji a učení dítěte, které tuto individualitu respektují. Vzdělávací nabídka se snaží uplatňovat přístup k chápání lidských schopností. Jedná se o tzv. teorii mnohačetných inteligencí. Jejím autorem je americký výzkumník H.Gardner, který uvádí že každý člověk má minimálně osm typů inteligencí (schopností). Naše, této myšlence uzpůsobená vzdělávací nabídka, tak každému dítěti umožní zapojit se do činností dle svých možností a schopností. Nedílnou součástí našeho vzdělávacího programu jsou projekty, které podporují, navazují, prolínají náš ŠVP a též zlepšují podmínky našeho vzdělávání. Důraz v nabídce je kladen na předmatematické činnosti, předčtenářské dovednosti, sociální dovednosti a environmentální vzdělávání.

Cíle

Naše představa ideálně fungující mateřské školy spočívá ve třech vzájemně se prolínajících cílech. Jsou to naše tři hlavní myšlenky, ze kterých vychází náš vzdělávací program.

1. šťastné dítě
2. homogenní prostředí na základě normality věku. Nikoliv rozlišování dle handicapu, barvy pleti, vyznání, národnosti, fyzické či psychické odlišnosti
3. samostatné, zdravě sebevědomé dítě, které zkoumá a objevuje svět radostnou přirozenou cestou prožitkového učení

1. Šťastné dítě

Šťastné dítě si můžete představit různě. My si takové dítě představujeme veselé, smějící se, radující se, hrající si, mající zájem o dění v MŠ, těšící se do MŠ, kamarádské. To vše s ohledem na individualitu každého dítěte.

 • Chceme navodit pozitivní přístup k životu, ukázat jim, že smích funguje stejně tak, když je dobře a stejně když je hůře.
 • Chceme dětem ukázat smysl pro humor.
 • Chceme s nimi dělat činnosti pro zábavu, nikoliv pro bezchybný výtvor.
 • Chceme je podporovat v jejich spontánnosti, podporovat a povzbuzovat je v jejich zájmech.
 • Chceme podporovat jejich přátelství, včetně kamarádské pomoci.
 • Chceme z laskavosti učinit normu.
 • Chceme podporovat tělesnou pohodu a volný pohyb.
 • Chceme se s nimi radovat ze života.
2. Homogenní prostředí

Homogenní prostředí na základě normality věku. Nikoliv rozlišování dle handicapu, barvy pleti, vyznání, národnosti, fyzické či psychické odlišnosti. Jedním ze tří cílů naší mateřské školy je, aby všechny děti měly možnost vzájemně se stýkat a vytvářet přátelské vztahy, aby se mohly podílet na aktivitách školního života, aby si hrály a učily se společně a s takovým přístupem, aby se cítily úspěšně a platně ve svém společenství i pro svůj vnitřní pocit. Zaměřujeme se zde nejen na handicapované děti, ale chtěli bychom vytvořit homogenní prostředí mezi všemi dětmi a to na základě normality věku, nikoliv handicapu, barvy pleti, vyznání, národnosti, nebo jakékoliv fyzické či psychické odlišnosti. Každé dítě je individualita, osobnost a má tak být respektováno. Učí se tak všichni. Nevnímáme děti jako minoritu či majoritu, vnímáme je jako děti. Zaměřujeme se na jakýkoliv způsob handicapované děti. Ti získávají dovednosti a zkušenosti v kontaktu s běžným prostředím, ve kterém se budou pohybovat i po skončení docházky a budou tedy lépe připraveni pro další život. Také dochází ke zvýšení jejich sebehodnocení, pocitu vlastní ceny. Neodvykají společnosti zdravých dětí, ale aniž si to uvědomují, přebírají předlohu jejich chování a jednání a postupně se stávají jejich partnery. Naproti tomu nepostiženým dětem přináší nové sociální vazby a nová pravidla vnitřního života ve třídě, podporující vzájemnou toleranci, ochranu slabšího, pomoc druhému. Postižení tak přinášejí do vzájemných vztahů čistotu, bezelstnost, upřímnost a oddanost. Pomoc, podpora a kooperace postupně vytlačují násilí, hrubosti, agresivitu a postupně získávají na ceně vlastnosti člověka, pro které nebylo místo v soutěživém kolektivu a to skromnost, pokora a tolerance. Mění se pořadí v hodnotovém systému dětí ve prospěch zdraví, přátelství, radosti, uplatnění před hmotnými požitky a povrchními představami o budoucnosti.

3. Samostatné, zdravě sebevědomé dítě

Které zkoumá a objevuje svět radostnou přirozenou cestou prožitkového učení Dalším důležitým cílem je pro nás rozvíjet u dětí samostatnost, zdravé sebevědomí a vytvořit jim nejen vhodné podmínky pro dobrý start do školy, ale i do života.
Cílem je:

 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu.
 • systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení.
 • podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe.
 • rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání.
 • přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi.
 • poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi.
 • v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání.
 • rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích.
 • vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování.
 • rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb.
 • vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry.
 • vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé).
 • vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá.
Průběžné cíle

Tyto cíle chápeme jako univerzální, přirozené a všudypřítomné, které se děti učí nejen při činnostech plánovaných, ale i při nejrůznějších situacích a za různých okolností, kdy na něj působí učitelka a všichni v jeho okolí svým chováním, jednáním a svými postoji. S těmito cíli také souvisí Minimální preventivní program a Bezpečnostní opatření při pobytu dětí v MŠ

 • sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu a úpravy okolí
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich účelu
 • rozvoj psychické a fyzické zdatnosti
 • vytváření zdravých životních návyků ve stravování
 • rozvoj schopnosti sebeovládání
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
 • rozvíjet zájem o přírodu, s touhou ji poznávat, ochraňovat s možností mít vlastní zkušenost s přírodou

Celý školní vzdělávací program najdete v záložce Dokumenty