M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Libiš

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022 -2023,

se bude konat v období v období mezi 1.-15.5.2022

Termín, místo a způsob zápisu včas zveřejníme.

Seznamte se s našimi Kritérii přijetí do MŠ Libiš.

 

Kritéria přijetí do MŠ Libiš


Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Libiš

Vydal: Mateřská škola Libiš, Školní 192,  27711, Libiš
ředitelka školy - Mgr. Švecová Hana
Účinnost: 1.3. 2021
Závaznost: Směrnice je závazná pro ředitelku MŠ, a to při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Kritéria se řídí ustanovením § 34 zákona 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Libiš, Školní 192, Libiš, 27711 Libiš, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla dětem ve věku od 3 let, nejdříve však pro děti od 2 let, až do začátku povinné školní docházky.

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanoveny rámcovým a školním vzdělávacím programem (ustanovení § 4 a § 5 školského zákona).

Při rozhodování bude ředitelka školy postupovat následovně

1) přednostně přijímá děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku a děti s odkladem školní docházky, které mají v obci místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu. Tyto děti mají povinné předškolní vzdělávání.

2) dále přijímá děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají v obci místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu a hlásí se k pravidelné, celodenní docházce.

3) dále přijímá děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají v obci místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu a hlásí se k pravidelné, celodenní docházce.

4) dále přijímá děti dvouleté, které dovrší tří let nejpozději do 31. 1. 2022, pokud mají v obci místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu a hlásí se k pravidelné, celodenní docházce.

5) dále budou přijímány děti, které nemají trvalý pobyt v obci, a to v pořadí podle věku od nejstaršího k nejmladšímu, až do výše naplnění kapacity zapsané v rejstříku škol.

Děti jsou ve všech bodech přijímané podle věku od nejstaršího k nejmladšímu, až do výše naplnění kapacity zapsané v rejstříku škol.

O přijetí dítěte v rámci zápisu k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání, ani pořadí podaných žádostí, ani zaměstnanost zákonných zástupců.