M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Mateřská škola Libiš oznamuje,

Instrukce k zápisu do Mateřské školy Libiš na školní rok 2023/24

 1. Zápis se koná dne 10.5.2023 od 10hod do 15hod v Mateřské škole Libiš
 2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (dále jen Žádost o přijetí) je přístupná na našich webových stránkách  pro-rodice/dokumenty/
 3. Žádost lze vyzvednout osobně při zápisu dne 10.5.2023
 4. Žádost o přijetí do Mateřské školy Libiš musí podepsat oba rodiče.
 5. Žádost o přijetí se dokládá s lékařským posudkem. (pokud máte Žádost z loňského roku, lékařská zpráva není potřeba, vyplnění formuláře však ano)
 6. Na Žádosti o přijetí bude uveden datum konání zápisu.
 7. Každá Žádost musí být evidovaná mateřskou školou, musí jí být v den zápisu uděleno identifikační číslo, pod kterým se povede správní řízení.
 8. Žádost o přijetí, je nutné odevzdat škole vyplněnou, podepsanou a potvrzenou lékařem nejpozději do 24.5.2023 uvedenými způsoby
 • Osobně
 • Datovou schránkou
 • Poštou  (rozhoduje datum podání zásilky)
 1. K zápisu přineste k ověření rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce.
 2. K nahlédnutí do spisu (průběh správního řízení) je možné přijít nahlédnout dne 31.5.2023 od 10hod do 15hod. do ředitelny školy.
 3. Rozhodnutí ředitele školy ve věci přijetí dítěte do mateřské školy, na školní rok 2023-2024, bude vyvěšeno na webových stránkách školy (v záložce Aktuální informace) a na informační tabuli v průchodu školy, pod registračními čísly, nejdéle 30 dní ode dne zápisu.
 4. Při rozhodování o přijetí bude ředitelka postupovat dle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Libiš. Seznamte se s nimi na našich webových strankách.
 5. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, bude zasláno poštou nebo datovou schránkou na kontaktní adresu, uvedenou na Žádosti o přijetí.
 6. K zápisu v tento den, si nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu
 7. na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto děti bude vyhlášen zvláštní zápis dne 5.6.2023.

 

Dokumenty ke stažení naleznete zde: http://www.mslibis.cz/pro-rodice/dokumenty/

Kritéria přijetí do MŠ Libiš

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Libiš

Vydal:

 

Mateřská škola Libiš, Školní 192, 27711 Libiš

ředitelka školy – Mgr.  Švecová Hana

Č.j.  180123-01

Účinnost:

1.5.2023

Závaznost:

 

Směrnice je závazná pro ředitelku MŠ, a to při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

 • Kritéria se řídí ustanovením § 34 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).
 • Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Libiš, Školní 192, 27711 Libiš, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
 • Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla dětem ve věku od 3 let, nejdříve však pro děti od 2 let, až do začátku povinné školní docházky. Děti mladší 3 let nemají na přijetí do mateřské školy právní nárok.
 • Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanoveny rámcovým a školním vzdělávacím programem (ustanovení § 4 a § 5 školského zákona).

 

 

 

Při rozhodování bude ředitelka školy postupovat následovně:
1) přednostně přijímá děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku a děti s odkladem školní docházky, které mají v obci místo trvalého pobytu.

Tyto děti mají povinné předškolní vzdělávání.

2) dále přijímá děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají v obci místo trvalého pobytu a hlásí se k pravidelné, celodenní docházce.

3) dále přijímá děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají v obci místo trvalého pobytu a hlásí se k pravidelné, celodenní docházce.

4) dále přijímá děti, které dosáhnou tří let věku v průběhu školního roku 2023/2024, pokud mají v obci místo trvalého pobytu a hlásí se k pravidelné, celodenní docházce.

5) dále budou přijímány děti, které nemají místo trvalého pobytu v obci. 

Děti jsou ve všech bodech přijímané podle věku od nejstaršího k nejmladšímu, až do výše naplnění kapacity zapsané v rejstříku škol. O přijetí dítěte v rámci zápisu k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání, ani pořadí podaných žádostí, ani zaměstnanost zákonných zástupců.

V Libiši dne 18.1.2023                                                            Mgr. Švecová Hana, ředitelka školy