M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Mateřská škola Libiš oznamuje,

Instrukce k zápisu do Mateřské školy Libiš na školní rok 2024/2025

 1. Zápis se koná dne 13.5.2024 od 10hod do 15hod v Mateřské škole Libiš.
 2. Zápis bude pro děti připraven hravou interaktivní formou.
 3. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (dále jen Žádost) je přístupná na našich webových stránkách  pro-rodice/dokumenty/  a můžete ji přinést již vyplněnou a lékařem potvrzenou.
 4. Žádost lze také vyzvednout osobně při zápisu dne 13.5.2024.
 5. Žádost musí podepsat oba rodiče.
 6. Žádost se dokládá s lékařským posudkem. (pokud máte u nás žádost z loňského roku, lékařská zpráva není potřeba, vyplnění formuláře však ano).
 7. Každá Žádost musí být evidovaná mateřskou školou, musí jí být v den zápisu uděleno identifikační číslo, pod kterým se povede správní řízení.
 8. Žádost, je nutné odevzdat škole vyplněnou, podepsanou a potvrzenou lékařem nejpozději do 27.5.2024 uvedenými způsoby:
 • Osobně
 • Datovou schránkou
 • Poštou  (rozhoduje datum podání zásilky)
 1. K zápisu přineste k ověření rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce.
 2. K nahlédnutí do spisu (průběh správního řízení) je možné přijít dne 30.5.2024 od 10hod do 15hod. do ředitelny školy.
 3. Rozhodnutí ředitele školy ve věci přijetí dítěte do mateřské školy, na školní rok 2024-2025, bude vyvěšeno pod registračními čísly na webových stránkách školy a na informační tabuli v průchodu školy, nejdéle 30 dní ode dne zápisu.
 4. Při rozhodování o přijetí bude ředitelka postupovat dle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Libiš pro rok 2024/2025. Seznamte se s nimi na našich webových stránkách.
 5. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, bude zasláno poštou nebo datovou schránkou na kontaktní adresu, uvedenou na Žádosti o přijetí – doručovací adresa.

Kritéria přijetí do MŠ Libiš

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Libiš na školní rok 2024/2025

Vydal:

 

Mateřská škola Libiš, Školní 192, 27711 Libiš

ředitelka školy – Mgr.  Švecová Hana

Č.j.                

 

Účinnost:

170124

 

1.5.2024

Závaznost:

 

Směrnice je závazná pro ředitelku MŠ, a to při rozhodování o přijetí dětí  k předškolnímu vzdělávání.

 

 • Kritéria se řídí ustanovením § 34 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).
 • Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Libiš, Školní 192,

27711 Libiš, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 • Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla dětem ve věku od 3 let, nejdříve však pro děti od 2 let, až do začátku povinné školní docházky. Děti mladší 3 let nemají na přijetí do mateřské školy právní nárok.
 • Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanoveny rámcovým a školním vzdělávacím programem (ustanovení § 4 a § 5 školského zákona).

Při rozhodování bude ředitelka školy postupovat následovně:
1) přednostně přijímá děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku a děti s odkladem školní docházky, které mají v obci místo trvalého pobytu.

Tyto děti mají povinné předškolní vzdělávání.

2) dále přijímá děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají v obci místo trvalého pobytu a hlásí se k pravidelné, celodenní docházce.

3) dále přijímá děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají v obci místo trvalého pobytu a hlásí se k pravidelné, celodenní docházce.

4) dále přijímá děti, které dosáhnou 3let do 31.1.2025, pokud mají v obci místo trvalého pobytu a hlásí se k pravidelné, celodenní docházce.

5) dále budou přijímány děti, které nemají v obci místo trvalého pobytu.

Děti jsou ve všech bodech přijímané podle věku od nejstaršího k nejmladšímu, až do výše naplnění kapacity zapsané v rejstříku škol. O přijetí dítěte v rámci zápisu k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání, ani pořadí podaných žádostí, ani zaměstnanost zákonných zástupců.

V Libiši dne 17.1.2024                                                                   Mgr. Švecová Hana, ředitelka školy