M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Školní řád

Obsah:

1. Práva zákonných zástupců dítěte.

2. Povinnosti zákonných zástupců dítěte.

3. Práva dětí 

4. Povinnosti dětí 

5. Stravování dětí 

6. Úplata za předškolní vzdělávání 

7. Stížnosti, oznámení a podněty

8. Provoz mateřské školy

9. Časový harmonogram režimových činností 

10. Provoz mateřské školy

11. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 

12. Přijímací řízení do mateřské školy

13. Povinnost předškolního vzdělávání 

14. Individuální vzdělávání 

15. Ukončování předškolního vzdělávání 

16. Podmínky zacházení s majetkem školy

17. Závěrečná ustanovení 

 

Ředitelka Mateřské školy v Libiš vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

Celý školní řád je ke stažení v dokumentech školy nebo k nahlédnutí v hale školy.

 

1. Práva zákonných zástupců dítěte

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče, na informační nástěnce školy nebo na webu školy,
 • podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se programů pro rodiče a děti,
 • vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu),
 • k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci,
 • využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.

 

2. Povinnosti zákonných zástupců dítěte

 • rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte. S tím souvisí povinnost neprodleně oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt),
 • rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte,
 • předat dítě osobně učitelce, která teprve po předání za dítě přebírá zodpovědnost,
 • oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky nebo osobně, dále lze využít omluvenkový formulář na webu školy,
 • doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné, nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve. To může být provedeno osobně, telefonicky, emailem na mslibis@mslibis.cz nebo omluvenkovým formulářem na webu školy,
 • nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu,
 • v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování,
 • dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní předpisy),
 • zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota, apod.),
 • bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích,
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,
 • zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem,
 • dodržovat v prostorech školy nařízená epidemiologická opatření, pokud jsou státními orgány vyhlášena.

 

3. Práva dětí

 • na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona,
 • na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností,
 • na účast ve hře odpovídající jeho věku,
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí),
 • na emočně kladné prostředí,
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem)

 

4. Povinnosti dětí

 • dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě,
 • řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy,
 • šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky, apod.),
 • dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat, požádat, apod.),
 • chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány
 • dodržovat pravidla hygieny

 

5. Stravování dětí

 • při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
 • dítě, které není v 7:55hod. přítomno je strava automaticky odhlášena.
 • dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování, nejpozději do 7.55 hodin dne nastupujícího. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče vyzvednout stravu v době od 11.30 do 11.45 hodin do výdejny stravy (kuchyňky). Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit. Přihlášky a odhlášky provádějte ústně nebo telefonicky do mateřské školy na telefonická čísla školy, viz omlouvání v předchozí kapitole.
 • změnu způsobu stravování (př.přesnídávka+oběd na přesnídávka+oběd+svačina) je možno uskutečnit vždy od nového měsíce,
 • opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu je porušením školního řádu a může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

6. Úplata za předškolní vzdělávání

 • je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku,
 • v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte,
 • vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
 • podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o úplatě,
 • úplata se hradí bezhotovostně tak, aby byla částka fyzicky na účtu v daném měsíci,
 • osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy,
 • Pokud bude uhrazena úplata za stravování jednou částkou společně s úplatou za vzdělávání a tato částka bude nižší, než požadovaná výše (předpis úplat - správná výše obou úplat), bude nejprve zaúčtována úplata za stravování a zbylá částka se zaúčtuje na úplatu za vzdělávání. Chybějící finanční obnos bude tedy veden na položce úplata za vzdělávání.

 

7. Stížnosti, oznámení a podněty

Podávají se u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

8. Provoz mateřské školy je stanoven:

od 6,30 – 16,30 hodin

 • Děti se scházejí od 6:30 do 7:55 hodin, poté se školy z bezpečnostních důvodů zamykají. Po předchozí domluvě s učitelkou lze přivést dítě výjimečně v jinou dobu, nejpozději však do 10:00 hodin, kdy děti odcházejí na pobyt venku.
 • Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 12:15 do 13:00 hodin.
 • V odpoledních hodinách si lze dítě z mateřské školy vyzvednout od 14:00 do 16:30 hodin.
 • Mimo tuto dobu je budova pro veřejnost uzamčena a zabezpečena. Vstup do budov je možný pouze s platným čipem vydaným mateřskou školou nebo po prokázání totožnosti.
 • Pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude telefonicky kontaktován – pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem, je učitelka povinna kontaktovat Policii ČR a předat dítě na speciální pracoviště.
 • Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy bez mimořádných důvodů je považováno za narušování provozu mateřské školy.

 

9. Časový harmonogram režimových činností

Třída Berušky a Včeličky

06:30 – 8:30 spontánní hry dle volby dětí (pohybové a relaxační aktivity, didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální)

08:30 – 09:00 hygiena, přesnídávka

09:00 – 10:00 výchovně vzdělávací činnosti, převlékání

10:00 – 12:00 pobyt venku, výchovně vzdělávací a spontánní činnost

12:00 – 13:00 hygiena, oběd, hygiena

13:00 – 14:30 odpočinek a klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14:30 – 15:00 hygiena, svačina

15:00 – 16:30 odpolední zájmové činnosti

 

Třída Motýlci

06:30 – 8:15 spontánní hry dle volby dětí (pohybové a relaxační aktivity, didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální)

08:15 – 08:45 hygiena, přesnídávka

08:45 – 09:45 výchovně vzdělávací činnosti, převlékání

09:45 – 11:45 pobyt venku, výchovně vzdělávací a spontánní činnost

11:45 – 12:45 hygiena, oběd, hygiena

12:45 – 14:15 odpočinek a klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14:15 – 14:45 hygiena, svačina

14:45 – 16:30 odpolední zájmové činnosti

   Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány prostřednictvím nástěnky v průchodu školy a přes webové strany školy (po registraci rozesílá automaticky emaily)

 

10. Provoz mateřské školy

Začíná 1. září a končí 31.8. Bývá omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu, zpravidla na 7 týdnů. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy nejméně 2 měsíce předem, dále pak seznámí rodiče s jinými možnostmi péče o děti v době uzavření mateřské školy. Při přerušeném provozu, delším než 5dní, informuje ředitelka školy s výší úplaty za vzdělávání. Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

11. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

dále jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí:

▪ mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě,

▪ k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou přítomny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let,

▪ v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost,

▪ z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku,

▪ z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku,

▪ podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy,

▪ zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti z domova do mateřské školy nenosí nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky, apod.) a bez vědomí učitelek jim v šatně nenechávají jídlo, bonbony ani žádné předměty ohrožující bezpečnost a zdraví dětí.

 

Péče o zdraví a bezpečnost organizace:

▪ nošení vlastních hraček do MŠ nedoporučujeme,

▪ hračky, které si děti přinesou z mateřské školy domů, laskavě navraťte zpět učitelce,

▪ do areálu je zákaz vodění psů,

▪ v celém areálu je zákaz kouření

▪ v areálu se nesmí jezdit na kole. Kola i dětské mobilní hračky, které jsou v soukromém vlastnictví se ukládají do stojanů za vstupním vchodem. Jejich používání zde není možné. Zařízení ručí pouze za své vlastní.

▪ s kočárky nelze vjíždět do šaten. Mohou být však odstaveny ve vstupní hale nebo v průchodu,

▪ při adaptačním programu se chovají rodiče dle instrukcí učitelek. Nezvedají žádná břemena a věnují pozornost především vlastnímu dítěti,

▪ mateřská škola se z bezpečnostních důvodů zamyká v době od 7,55 hodin do 12,15 hodin a od 13,00 hodin do 14,00 hodin.

▪ budovy školy – Školní 192 a Školní 113 jsou během celého dne uzavřené a vstup je rodičům umožněn pouze na čipy.

▪ všechny osoby bez čipu, vstupující v této době do mateřské školy, jsou povinny se představit a sdělit účel návštěvy.

▪ pracovníci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit podezřelou osobu do areálu mateřské školy.

▪ rodiče jsou po převzetí dětí povinni neprodleně opustit areál školy.

 

Ochrana před rizikovým chováním, diskriminací, násilím

   ▪ výchovně vzdělávací působení zaměřujeme na zdravý způsob života,

   ▪ součástí ŠVP je Preventivní program, který upřesňuje prevenci rizikového chování,

   ▪ monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující  

      vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci

      školského poradenského zařízení,

▪ vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem,

▪ vedení k prosociálnímu chování mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole,

▪ škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

 

12. Přijímací řízení do mateřské školy

 • termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května,
 • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, městského tisku, plakátů, veřejné vývěsky a na budovách mateřských škol.
 • ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy,
 • přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let,
 • přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku,
 • dále jsou děti přijímány podle kritérií, která si ředitelka MŠ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila,
 • podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

 

13. Povinnost předškolního vzdělávání

 • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,
 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech
 •   od 7:55 – 11:55 hodin,
 • povinnost není dána ve dnech školních prázdnin,
 • dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu,
 • náležitosti omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje kapitola 2.
 • povinnost předškolního vzdělávání vzniká i při distančním vzdělávání

 

Distanční vzdělávání

▪ distanční vzdělávání probíhá při vyhlášení epidemiologického opatření,

▪ děti se vzdělávají v domácím prostředí online formou,

▪ škola zveřejňuje vzdělávací témata ŠVP na webu školy,

▪ nabídka vzdělávacích témat může být v tištěné podobě zaslána poštou,

▪ ověřování vzdělávacích výsledků dětí na distančním vzdělávání bude prováděno průběžně (vypracované úkoly lze zaslat do MŠ emailem, poštou), nebo ve škole, po návratu dítěte k běžné docházce.

 

14. Individuální vzdělávání

 • povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání,
 • pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku,
 • plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku,
 • oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:
 1.    jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
 2.    uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 3.    důvody pro individuální vzdělávání, vzor oznámení je k dispozici na webových stránkách školy
 • ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVPPV)
 • úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí pondělí v měsíci listopadu od 8:00 do 12:00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 8:00 do 12:00 hodin v Mateřské škole Libiš 192, lze domluvit i jiný termín.
 • ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických a společenských her.
 • pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

15. Ukončování předškolního vzdělávání

  Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a porušuje jeho školní řád,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

16. Podmínky zacházení s majetkem školy

 • děti jsou všemi zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy,
 • v případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte,
 • v případě že rodič zjistí poškození majetku školy, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovnici školy.
 • zákonní zástupci se chovají tak, aby nepoškozovali majetek.

 

17. Závěrečná ustanovení

 • Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.
 • Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, v prostorách mateřské školy – ve vstupních halách budov školy a je k nahlédnutí u ředitelky školy.
 • Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 31.8.2020 a nabývá účinnosti dne 1.9.2020.
 • Zákonní zástupci byli informování o obsahu školního řádu na třídních schůzkách.

Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost předchozího školního řádu.

 

 

V Libiši dne 31.8.2020