M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Školní řád

Obsah:

 1. Práva zákonných zástupců dítěte
 2. Povinnosti zákonných zástupců dítěte
 3. Práva dětí
 4. Povinnosti dětí
 5. Stravování dětí
 6. Úplata za předškolní vzdělávání
 7. Stížnosti, oznámení a podněty
 8. Provoz mateřské školy
 9. Časový harmonogram režimových činností
 10. Provoz mateřské školy
 11. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 12. Přijímací řízení do mateřské školy
 13. Povinnost předškolního vzdělávání
 14. Individuální vzdělávání
 15. Ukončování předškolního vzdělávání
 16. Podmínky zacházení s majetkem školy
 17. Závěrečná ustanovení

Ředitelka Mateřské školy v Libiši vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

Celý školní řád je ke stažení v dokumentech školy nebo k nahlédnutí v hale školy.

1. Práva zákonných zástupců dítěte:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče, na informační nástěnce školy nebo na webu školy
 • podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí,
 • vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu),
 • k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci,
 • využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.

 

2. Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

 • rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte. S tím souvisí povinnost neprodleně oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt).
 • rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
 • předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost,
 • hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání,
 • oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky nebo osobně (omluvit lze telefonicky, popřípadě sms na                 tel: +420 601 556 842 s uvedením jména dítěte, omluvených dnů a podpisu rodiče. (Dále lze využít omluvenkový formulář na webu školy)
 • doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve. To může být provedeno osobně, telefonicky, sms, emailem na mslibis@mslibis.cz nebo omluvenkovým formulářem na webu školy.
 • nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu,
 • v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování,
 • dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (vnitřní řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní předpisy),
 • zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota…),
 • bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích,
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,
 • zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem.

 

3. Práva dětí:

 • na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona,
 • na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností,
 • na účast ve hře odpovídající jeho věku,
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí),
 • na emočně kladné prostředí,
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

 

4. Povinnosti dětí

 • dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě,
 • řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy,
 • šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…),
 • dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…).
 • chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány a nenosit do mateřské školy předměty, které mohou ohrozit bezpečnost dětí
 • dodržovat pravidla hygieny

 

5. Stravování dětí

 • při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy.
 • dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování, nejpozději do 7.55 hodin dne nastupujícího. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče vyzvednout stravu v době od 11.30 do 11.45 hodin do výdejny stravy (kuchyňky). Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit. Přihlášky a odhlášky provádějte ústně nebo telefonicky do mateřské školy na telefonická čísla školy, viz omlouvání v předchozí kapitole.
 • změnu způsobu stravování (př.přesnídávka+oběd na přesnídávka+oběd+svačina) je možno uskutečnit vždy od nového měsíce.
 • opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu jsou porušením školního řádu a mohou být také důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

 

6. Úplata za předškolní vzdělávání:

 • je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku,
 • v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte,
 • vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
 • podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o úplatě,
 • úplata se hradí bezhotovostně tak, aby byla částka fyzicky na účtu v daném měsíci,
 • osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči, rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy.
 •  Pokud bude uhrazena úplata za stravování jednou částkou společně s úplatou za vzdělávání a tato částka bude nižší, než požadovaná výše (předpis úplat - správná výše obou úplat), bude nejprve zaúčtována úplata za stravování a zbylá částka se zaúčtuje na úplatu za vzdělávání. Chybějící finanční obnos bude tedy veden na položce úplata za vzdělávání. 

 

7. Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy

 • se podávají u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

8. Provoz mateřské školy je stanoven:

 • od 6:30 – 16:30 hodin
 • Děti se scházejí od 6:30 do 7:55 hodin, poté se školy z bezpečnostních důvodů zamykají. Po předchozí domluvě s učitelkou lze přivést dítě výjimečně v jinou dobu, nejpozději však do 10:00 hodin, kdy děti odcházejí na pobyt venku.
 • Děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 12:00 do 12:45 hodin.
 • V odpoledních hodinách si lze dítě z mateřské školy vyzvednout od 14:00 do 16:30 hodin.
 • Mimo tuto dobu je budova pro veřejnost uzamčena a zabezpečena. Vstup do budov je možný pouze s platným čipem vydaným mateřskou školou nebo po prokázání totožnosti.
 • Pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude telefonicky kontaktován – pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem, je učitelka povinna kontaktovat Policii ČR a předat dítě na speciální pracoviště.
 • Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy bez mimořádných důvodů je považováno za narušování provozu mateřské školy.

 

9. Časový harmonogram režimových činností  

 • Třída Berušky a Včeličky 

06:30 – 8:30 spontánní hry dle volby dětí (pohybové a relaxační aktivity, didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální) 

08:30 – 09:00 hygiena, přesnídávka 

09:00 – 10:00 výchovně vzdělávací činnosti, převlékání 

10:00 – 12:00 pobyt venku, výchovně vzdělávací a spontánní činnost 

12:00 – 13:00 hygiena, oběd, hygiena 

13:00 – 14:30 odpočinek a klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku 

14:30 – 15:00 hygiena, svačina 

15:00 – 16:30 odpolední zájmové činnosti 

 

 •    Třída Motýlci 

06:30 – 8:15 spontánní hry dle volby dětí (pohybové a relaxační aktivity, didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální) 

08:15 – 08:45 hygiena, přesnídávka 

08:45 – 09:45 výchovně vzdělávací činnosti, převlékání 

09:45 – 11:45 pobyt venku, výchovně vzdělávací a spontánní činnost 

11:45 – 12:45 hygiena, oběd, hygiena 

12:45 – 14:15 odpočinek a klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku 

14:15 – 14:45 hygiena, svačina 

14:45 – 16:30 odpolední zájmové činnosti  

 

 • Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány prostřednictvím nástěnky v průchodu školy a přes webové strany školy (po registraci rozesíláme automaticky e-maily)

 

10. Provoz mateřské školy

 • je omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu, zpravidla na 7 týdnů. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy nejméně 2 měsíce předem, dále pak seznámí rodiče s jinými možnostmi péče o děti v době uzavření mateřské školy a s výší úplaty za vzdělávání. Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

11. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Péče o zdraví a  bezpečnost dětí

 • mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy ho učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě,
 • k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let,
 • v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost,
 •  z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku,
 • z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku,
 • podávání léků dětem, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (alergie, epilepsie, diabetes…), je možné pouze na základě písemné dohody mezi zákonným zástupcem a ředitelkou školy,
 • zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti z domova do mateřské školy nenosí nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky) a bez vědomí učitelek jim v šatně nenechávají jídlo, bonbóny ani žádné předměty ohrožující bezpečnost a zdraví dětí.

 

Péče o zdraví a bezpečnost organizace:

 • nošení vlastních hraček do MŠ nedoporučujeme,
 • hračky, které si děti přinesou z mateřské školy domů, laskavě navraťte zpět učitelce
 • do areálu je zákaz vodění psů
 • v celém areálu je zákaz kouření
 • v areálu se nesmí jezdit na kole. Kola i dětské mobilní hračky se ukládají do stojanů za vstupním vchodem. Jejich používání zde není možné. Zařízení ručí pouze za své vlastní
 • s kočárky nelze vjíždět do šaten. Mohou být však odstaveny ve vstupní hale nebo v průchodu,
 • při adaptačním programu se chovají rodiče dle instrukcí učitelek. Nezvedají žádná břemena a věnují pozornost především vlastnímu dítěti,
 • mateřská škola se z bezpečnostních důvodů zamyká v době od 8,00 hodin do 12,00 hodin a od 12,45 hodin do 14,00 hodin.
 • budovy školy – Školní 192 a Školní 113 jsou během celého dne uzavřené a vstup je rodičům umožněn pouze na čipy.
 • všechny osoby vstupující v této době do mateřské školy jsou povinny se představit a sdělit účel návštěvy.
 • pracovníci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit podezřelou osobu do areálu mateřské školy.
 • rodiče jsou po převzetí dětí povinni neprodleně opustit areál školy.

 

Ochrana před rizikovým chováním, diskriminací, násilím

 • Důležitým prvkem ochrany před projevy rizikového chování je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. Součástí ŠVP je Preventivní program, který upřesňuje prevenci rizikového chování.
 • V rámci prevence před projevy rizikového chování provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.
 • Jedním z nejdůležitějších prvků prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, vedení k prosociálnímu chování mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole.
 • Škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

 

12. Přijímací řízení do mateřské školy:

 • termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května,
 • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, městského tisku, plakátů, veřejné vývěsky a na budovách mateřských škol.
 • ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy,
 • přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let,
 • přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku,
 • dále jsou děti přijímány podle kritérií, která si ředitelka MŠ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila,
 • podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

 

13. Povinnost předškolního vzdělávání:

 • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,
 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 7:55 – 11:55 hodin,
 • povinnost není dána ve dnech školních prázdnin,
 • dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu,
 • náležitosti omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje kapitola 2.

 

14. Individuální vzdělávání

 •  povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání,
 • pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku,
 • plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku,
 • oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:
  •    jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,
  •    uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
  •    důvody pro individuální vzdělávání, vzor oznámení je k dispozici na webových stránkách školy
 • ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV),
 • úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí pondělí v měsíci listopadu od 8:00 do 12:00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 8:00 do 12:00 hodin v Mateřské škole Libiš 192, lze domluvit i jiný termín.
 • ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických a společenských her.
 •  pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

15. Ukončování předškolního vzdělávání

Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:

 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

16. Podmínky zacházení s majetkem školy

 • Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte. Zákonní zástupci po převzetí dítěte od učitelky mateřské školy plně zodpovídají za bezpečnost svého dítěte, pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou a chovají se tak, aby nepoškozovali majetek. V případě že zjistí jeho poškození, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovníkovi školy.

 

17. Závěrečná ustanovení

 • Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.
 • Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, prostorách mateřské školy na všech místech poskytovaného vzdělávání v šatnách dětí a je k nahlédnutí u ředitelky školy.
 • Školní řád byl projednán na pedagogické (a provozní) radě dne 26.8.2019, a nabývá účinnosti dne 2.9.2019
 • Zákonní zástupci byli informování o obsahu školního řádu na třídních schůzkách na začátku školního roku (doloženo zápisem).

Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost předchozího školního řádu.

 

 

V Libiši dne 26.8.2019