M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Školní řád

                                   

Mateřská škola Libiš, Školní 192, 2771 Libiš                                   

Č.j.: 241023 Účinnost od: 6.11.2023

Spisový znak: 2.1 Skartační znak: S5

 

   Ředitelka školy: Mgr. Hana Švecová 

   Adresa školy: Školní 192, Libiš 

   Telefon: 315682944, 601556842 

   e-mail: mslibis@mslibis.cz

   http://www.mslibis.cz/

 

Obsah

1. Práva zákonných zástupců dítěte.

2. Povinnosti zákonných zástupců dítěte.

3. Práva dětí.

4. Povinnosti dětí.

5. Stravování dětí.

6. Úplata za předškolní vzdělávání (školné).

7. Stížnosti, oznámení a podněty.

8. Provoz mateřské školy.

9. Časový harmonogram režimových činností.

10. Provoz mateřské školy v době letních prázdnin.

11. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí.

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při vzdělávání.

Péče o zdraví a bezpečnost dětí – provozní a organizační zajištění.

Ochrana před rizikovým chováním, diskriminací a násilím.

12. Přijímací řízení do mateřské školy.

13. Povinnost předškolního vzdělávání.

Distanční vzdělávání.

Individuální vzdělávání.

14. Ukončování předškolního vzdělávání.

15. Podmínky zacházení s majetkem školy.

16. Závěrečná ustanovení.

Ředitelka Mateřské školy v Libiš vydává školní řád v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání a jiném vzdělávání (školský zákon),  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním  vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Všichni zaměstnanci mateřské školy spolupracují s rodiči s cílem rozvíjet a organizovat činnost  

ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny a školy.

 

1. Práva zákonných zástupců dítěte

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí. Rodiče jsou průběžně a podle potřeby informováni na schůzkách pro rodiče, na informační nástěnce školy nebo na webu školy,
 • podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se programů pro rodiče a děti,
 • vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu),
 • k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci,
 • využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.

 

2. Povinnosti zákonných zástupců dítěte

 • rodiče jsou povinni oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), která obsahuje: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovnu dítěte, dále jméno a příjmení, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonní spojení zákonného zástupce dítěte. S tím souvisí povinnost neprodleně oznámit v průběhu celé docházky dítěte do mateřské školy každou změnu, týkající se dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, svěření dítěte do péče, telefonní kontakt),
 • rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, 
 • předat dítě osobně učitelce, která teprve po předání za dítě přebírá zodpovědnost,
 • oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky nebo osobně, dále lze využít omluvenkový formulář na webu školy,
 • doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné, nejpozději do tří dnů ode dne, kdy jej k tomu ředitelka vyzve. To může být provedeno osobně, telefonicky, emailem na  mslibis@mslibis.cz nebo omluvenkovým formulářem na webu školy,
 • nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu,
 • v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování,
 • dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy (řád školní jídelny, školní řád, bezpečnostní předpisy),
 • zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota, apod.),
 • bez zbytečného odkladu převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích,
 • na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 • dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,
 • zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem,
 • dodržovat v prostorech školy nařízená epidemiologická opatření, pokud jsou státními orgány vyhlášena,

 

3. Práva dětí

 • na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona,
 • na možnost určit si délku spánku, zvolit si z nabízených činností,
 • na účast ve hře odpovídající jeho věku,
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí),
 • na emočně kladné prostředí, 
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

 

4. Povinnosti dětí 

 • dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě,
 • řídit se pokyny zaměstnanců mateřské školy,
 • šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky, apod.),
 • dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat, požádat, apod.),
 • chránit své zdraví a zdraví ostatních, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, se kterými jsou děti opakovaně seznamovány 
 • dodržovat pravidla hygieny.

 

5. Stravování dětí

 • při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě s rodiči způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy,
 • opakované nezaplacení úplaty za školní stravování v termínu je porušením školního řádu a může být důvodem k ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
 • dítě, které není v 7:50hod. přítomno je strava automaticky odhlášena, 
 • dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být předem přihlášeno ke stravování, nejpozději do 7.50 hodin dne nastupujícího. Dítě bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato. Stejný postup je při jakékoliv následující nepřítomnosti. Pokud dítěti stravu z důvodu nepředpokládané nepřítomnosti (nejčastěji nemoci) nelze včas odhlásit, mohou si rodiče vyzvednout stravu v době od 11.30 do 11.45 hodin do výdejnystravy (kuchyňky). Nutností jsou vlastní přepravní nádoby. Tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, pak musí rodič stravu odhlásit. Přihlášky a odhlášky provádějte ústně nebo telefonickydo mateřské školy na telefonická čísla školy, viz omlouvání v 2.kapitole.
 • změnu způsobu stravování (přesnídávka+oběd na přesnídávka+oběd+svačina) je možno uskutečnit  vždy od nového měsíce,

 

6. Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

 • je stanovena ředitelkou školy na období školního roku a zákonný zástupce je s její výší seznámen nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku,
 • v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v průběhu roku je zákonný zástupce seznámen s výší úplaty při přijetí dítěte,
 • vzdělávání se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
 • podrobnosti o úplatě za předškolní vzdělávání jsou stanoveny ve vnitřním předpise o úplatě,
 • úplata se hradí bezhotovostně tak, aby byla částka fyzicky na účtu v daném měsíci,
 • osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,  zákonnému zástupci, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, fyzické osobě,  která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a pokud tyto skutečnosti prokáže ředitelce školy,

 

Hrazení úplat

Úplaty se hradí jednou částkou—úplata za stravování (stravné) společně s úplatou za vzdělávání (školné). Pokud bude tatočástka bude nižší, než požadovaná výše (předpis úplat - správná výše obou úplat), bude nejprvezaúčtována úplata za stravování a zbylá částka se zaúčtuje na úplatu za vzdělávání. Chybějící finanční obnos bude tedy veden na položce úplata za vzdělávání.

 

7. Stížnosti, oznámení a podněty 

     Podávají se u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

 

8. Provoz mateřské školy

        6,30 – 16,30 hodin

 • děti se scházejí od 6:30 do 7:50 hodin, poté se školy z bezpečnostních důvodů zamykají.

Po předchozí domluvě s učitelkou lze přivést dítě výjimečně v jinou dobu, nejpozději však do 10:00 hodin, kdy děti odcházejí na pobyt venku,

 • děti, které se neúčastní odpoledního vzdělávacího programu, si rodiče vyzvednou ve stanovené době od 12:15 do 13:00 hodin,
 • v odpoledních hodinách si lze dítě z mateřské školy vyzvednout od 14:00 do 16:30 hodin,
 • mimo tuto dobu je budova pro veřejnost uzamčena a zabezpečena,
 • vstup do budov je možný pouze s platným čipem vydaným mateřskou školou nebo po prokázání totožnosti,
 • pokud dítě nebude vyzvednuto do konce provozní doby, zákonný zástupce bude telefonicky kontaktován – pokud se nepodaří navázat kontakt s rodičem, je učitelka povinna kontaktovat Městskou policii Neratovice a předat dítě na speciální pracoviště,
 • opakované pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy bez mimořádných důvodů je považováno za narušování provozu mateřské školy,
 • s třídními učitelkami je možná komunikace přes Whatsapp, za přesně stanovených a schválených podmínek všech zúčastněných.

 

9. Časový harmonogram režimových činností 

Třída Berušky a Včeličky

06:30 – 8:30 spontánní hry dle volby dětí (pohybové a relaxační aktivity, didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové, individuální)

08:30 – 09:00 hygiena, přesnídávka

09:00 – 10:00 výchovně vzdělávací činnosti, převlékání

10:00 – 12:00 pobyt venku, výchovně vzdělávací a spontánní činnost

12:00 – 13:00 hygiena, oběd, hygiena

13:00 – 14:30 odpočinek a klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14:30 – 15:00 hygiena, svačina

15:00 – 16:30 odpolední zájmové činnosti

 

Třída Motýlci

06:30 – 8:15 spontánní hry dle volby dětí (pohybové a relaxační aktivity, didakticky zacílené činnosti  frontální, skupinové, individuální)

08:15 – 08:45 hygiena, přesnídávka

08:45 – 09:45 výchovně vzdělávací činnosti, převlékání

09:45 – 11:45 pobyt venku, výchovně vzdělávací a spontánní činnost

11:45 – 12:45 hygiena, oběd, hygiena

12:45 – 14:15 odpočinek a klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku

14:15 – 14:45 hygiena, svačina

14:45 – 16:30 odpolední zájmové činnosti

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, školní projekty,divadelní představení).

Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány prostřednictvím nástěnky v průchodu školy a přes webové strany školy (po registraci rozesílá automaticky emaily).

 

10. Provoz mateřské školy v době letních prázdnin

Začíná 1. září a končí 31.8. Bývá omezen nebo přerušen v měsících červenci a srpnu, zpravidla na 7 týdnů. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole (nástěnka pro rodiče) a na webových stránkách školy nejméně 2 měsíce předem, dále seznámí rodiče s jinými možnostmi péče o děti v době uzavření mateřské školy. Při přerušeném provozu, delším než 5dní, informuje ředitelka školy s výší úplaty za vzdělávání. Ze závažných důvodů (organizační či technické příčiny) a po projednání se zřizovatelem lze v průběhu školního roku omezit nebo přerušit provoz školy. Informaci o omezení nebo přerušení provozu školy zveřejní ředitelka na přístupném místě neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. 

 

 

11. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

dále jejich ochrany před rizikovým chováním, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

 Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při vzdělávání

 • Zákonná ustanovení

Mateřská škola se řídí § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dle tohoto ustanovení má mateřská škola povinnost

zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ust. § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). 

Mateřská škola nejen že zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Dále se mateřská škola řídí

ust. § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ust. § 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí. 

Mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. „vyloučit“ dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte. 

 • Podmínky vstupu dítěte do mateřské školy v oblasti zdraví

Do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení. 

Za příznaky akutního infekčního onemocnění se považuje: 

- průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu, a to i bez zvýšené tělesné teploty, 

- zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu, a to i bez zvýšené tělesné teploty,

- intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené tělesnéteploty,

- náhlý výsev vyrážky na těle, který svými příznaky může odpovídat – planým neštovicím, páté nemoci, šesté nemoci, syndromu ruka-noha-ústa, spále, impetigu,

- průjem a zvracení a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací. (Mateřská škola nemůže dětem podávat dietní stravu.)

- zarudnutí očí, výtok bílého nebo zabarveného sekretu z jednoho nebo obou očí, 

- zvýšená tělesná teplota nebo horečka. 

Za příznaky parazitární onemocnění se považuje: 

- intenzivní svědění vlasové pokožky, nález vši dětské nebo vajíčka vši dětské (hnidy) ve vlasech pohledem. (dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid), 

- neklid, svědění v okolí konečníku, nález roupů při vykonání potřeby na WC pohledem (roup dětský),

Dítě po očkování nelze přijmout pokud:

- je naočkované v den, kdy přichází do mateřské školy (nástup je možný až následující den, kvůli možným reakcím a nežádoucím účinkům na očkovací látku),

- pokud má dítě i následující den po očkování reakci na očkovací látku, tím je myšlena zvýšená tělesná teplota, velké zarudnutí, otok nebo bolest v místě vpichu očkovací látky, výsev vyrážky, zvýšená únava, malátnost.

 • Odeslání dítěte do domácího léčení

Mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění, přičemž zákonný zástupce je povinen si pro dítě neprodleně bez zbytečného odkladu přijít, nebo písemně (SMS nebo emailem) pověřit vyzvednutím dítěte zletilou osobu. Do doby, než je dítě vyzvednuto z mateřské školy, je mateřská škola povinna zajistit jeho oddělení od ostatních dětí v kolektivu.

Dítě se vrací do mateřské školy zcela zdravé s ukončenou léčbou a bez zjevných příznaků.

 

 • Oznamovací povinnost

Zákonný zástupci mají povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření u těchto infekčních onemocnění: plané neštovice, spála, impetigo, průjem a zvracení, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, zánět spojivek, pedikulóza, roupi, svrab. Na základě informace o infekčním onemocnění od zákonných zástupců má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění. Oznámení probíhá formou obecného písemného oznámení na viditelném místě, že se ve školce vyskytuje konkrétní onemocnění. 

 

 • Chronická onemocnění u dítěte. 

Pokud má dítě chronické onemocnění, které se projevuje svými příznaky jako akutní infekční onemocnění (alergie) je nutné mateřské škole předložit potvrzení lékaře specialisty (alergologa), nebo praktického ošetřujícího lékaře (pediatra), že dítě má zmíněné chronické onemocnění. Bez potvrzení bude dítě považováno za akutně nemocné a bude odesláno do domácího léčení. 

Mimo alergii, je za chronické onemocnění, ke kterému mateřská škola potřebuje potvrzení od lékaře specialisty nebo pediatra, považována epilepsie, astma bronchiale, metabolická onemocnění. 

 

 • Podávání léků a léčivých přípravků dětem v mateřské škole. 

Mateřská škola nemá povinnosti dětem v mateřské škole podávat jakékoliv léky a léčivé přípravky jak volně prodejné tak na lékařský předpis z medikace lékaře.

 Pedagogický pracovník podle § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, nemůže podávat léky, protože není zdravotnickým pracovníkem, který má k tomu oprávnění. V případě, že dítě potřebuje v neodkladné situaci, v rámci první pomoci, podat lék, nebo lék, který je medikován lékařem a musí jej dítě pravidelně užívat v určenou dobu, je nutné písemně požádat mateřskou školu a doložit potřebnost zprávou od lékaře. 

V případě kladného vyřízení žádosti je zákonný zástupce povinen se osobně dostavit a při předávání léku pedagogickému pracovníkovi, který s podáváním léku souhlasil, sepsat na místě „Protokol o podávání léků.“

Pokud mateřská škola žádost rodiče o podávání léků zamítne, je rodič povinen zajistit podání léků sám. Mateřská škola je povinna, i přes souhlas s podáváním léků, volat v život ohrožujících stavech záchrannou službu. 

 Péče o zdraví a bezpečnost dětí – provozní a organizační zajištění

 • mateřská škola odpovídá za bezpečnost dítěte, a to od doby, kdy ho učitelka převezme

od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy ho učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě,

 • k zajištění bezpečnosti při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy dostatečný počet učitelek tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě,  kde jsou přítomny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let,
 • v péči o zdraví dětí, o zdravé výchovné prostředí a vytváření příznivých podmínek pro zdravý vývoj dětí mateřská škola spolupracuje s příslušnými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a praktickým lékařem pro děti a dorost,
 • z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou na pobyt v budově školy i pobyt venku,
 • z hygienických důvodů musí mít děti jiné oblečení na pobyt v budově školy a jiné na pobyt venku,
 • podávání léků ani žádných vitamínových preparátů dětem, v době pobytu v mateřské škole, není možné,
 • zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti z domova do mateřské školy nenosí nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky, apod.) a bez vědomí učitelek jim v šatně nenechávají jídlo, bonbony, ani žádné předměty ohrožující bezpečnost a zdraví dětí.
 • nošení vlastních hraček do MŠ nedoporučujeme,
 • hračky, které si děti přinesou z mateřské školy domů, laskavě navraťte zpět učitelce,
 • do areálu je zákaz vodění psů,
 • v celém areálu je zákaz kouření,
 • v areálu se nesmí jezdit na kole. Kola i dětské mobilní hračky, které jsou v soukromém vlastnictví se ukládají do stojanů za vstupním vchodem. Jejich používání zde není možné. Zařízení ručí pouze za své vlastní,
 • při používání školních mobilních hraček musí mít dítě vždy nasazenu bezpečnostní helmu. Každé dítě má svou vlastní, označenou značkou a upravenou na míru. (v průběhu roku se provádí u helem dezinsekce),
 • s kočárky nelze vjíždět do šaten. Mohou být však odstaveny ve vstupní hale nebo v průchodu,
 • při adaptačním programu se chovají rodiče dle instrukcí učitelek. Nezvedají žádná břemena a věnují pozornost především vlastnímu dítěti,
 • mateřská škola se z bezpečnostních důvodů zamyká v době od 7,50 hodin do 12,15 hodin a od 13,00 hodin do 14,00 hodin.budovy školy – Školní 192 a Školní 113 jsou během celého dne uzavřené a vstup je rodičům umožněn pouze na čipy,
 • všechny osoby bez čipu, vstupující v této době do mateřské školy, jsou povinny se představit a sdělit účel návštěvy,
 • pracovníci mateřské školy jsou oprávněni nevpustit podezřelou osobu do areálu mateřské školy, 
 • rodiče jsou po převzetí dětí povinni neprodleně opustit areál školy.

 

Bezpečnost při mimoškolních kurzech plavání a bruslení  

 • kurzy se uskutečňují v zařízeních k tomu určených,
 • ředitelka MŠ ověřuje dodržování hygienických podmínek ze strany zařízení určeného pro výuku plavání a bruslení, dále odbornou úroveň poskytované výuky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany žáků,
 • při kurzech zajišťuje výuku a dohled vždy jedna dospělá osoba (pedagogická i nepedagogická)     na každých max. 10dětí,
 • pedagogický pracovník má přehled o celém prostoru výcviku a o všech dětech, které se kurzů účastní,
 • pedagogický pracovník pravidelně provádí v průběhu výcviku překontrolování počtu dětí. Totéž se provádí při jejím zakončení,
 • odpovědnost za bezpečnost dětí při výuce plavání a bruslení, která je realizována mimo školu, nesou pedagogičtí pracovníci, kteří děti na kurzy doprovázejí,
 • doprovázející pedagogický pracovník je přítomen po celou dobu výcviku, popřípadě se účastní přímého výcviku,
 • v dohodách uzavíraných o využívání cizích zařízení k výuce, je nutno upravit ve smyslu těchto zásad podrobně povinnosti zaměstnanců zúčastněných stran, týkající se jejich odpovědnosti za bezpečnost dětí,
 • pokud v celém průběhu kurzů nemůže být zachován náležitý přehled o všech dětech, pedagogický pracovník lekci přeruší,
 • pedagogický pracovník osobně předem ověří bezpečnost místa, přesně vymezí prostor, kde se děti mohou pohybovat a učiní taková opatření, aby měl přehled o počtu a bezpečnosti dětí ve skupině.

 

Ochrana před rizikovým chováním, diskriminací a násilím

 • výchovně vzdělávací působení zaměřujeme na zdravý způsob života,
 • součástí ŠVP je Preventivní program, který upřesňuje prevenci rizikového chování,
 • monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující  vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školského poradenského zařízení,
 • vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem,
 • vedení k prosociálnímu chování mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí po celou dobu pobytu dítěte v mateřské škole, 
 • škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

 

12. Přijímací řízení do mateřské školy

 • termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května,
 • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, městského tisku, plakátů, veřejné vývěsky a na budovách mateřských škol,
 • ředitelka rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy, 
 • přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let,
 • přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku,
 • dále jsou děti přijímány podle kritérií, která si ředitelka MŠ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila a zákonné zástupce s nimi předem seznámila, 
 • podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání povinné.

 

13. Povinnost předškolního vzdělávání

 • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,
 • povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 7:50 – 11:50 hodin,
 • povinnost není dána ve dnech školních prázdnin,
 • dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu, 
 • náležitosti omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje kapitola 2.
 • povinnost předškolního vzdělávání vzniká i při distančním vzdělávání.

 

Distanční vzdělávání

 • distanční vzdělávání probíhá při vyhlášení epidemiologického opatření,
 • děti se vzdělávají v domácím prostředí online formou,
 • škola zveřejňuje vzdělávací témata ŠVP na webu školy,
 • nabídka vzdělávacích témat může být v tištěné podobě zaslána poštou nebo předána osobně,
 • dětem mohou být zapůjčeny tablety a komunikace s učitelkou bude probíhat online formou prostřednictvím Microsoft Teams,
 • ověřování vzdělávacích výsledků dětí na distančním vzdělávání bude prováděno průběžně  (vypracované úkoly lze zaslat do MŠ emailem, poštou), nebo ve škole, po návratu dítěte k běžné  docházce, prostřednictvím Microsoft Teams.

 

Individuální vzdělávání 

 • povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání,
 • pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku,
 • plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku,
 • oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, důvody pro individuální vzdělávání, vzor oznámení je k dispozici na webových stránkách školy,
 • ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP),
 • úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí pondělí,
 • v měsíci listopadu od 8:00 do 12:00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 8:00 do 12:00 hodin v Mateřské škole Libiš 192, lze domluvit i jiný termín,
 • ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických a společenských her,
 • pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

 

14. Ukončování předškolního vzdělávání

 • Ředitelka může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce, jestliže:
 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a porušuje jeho školní řád,
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou školy jiný termín úhrady,
 • rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

15. Podmínky zacházení s majetkem školy 

 • děti jsou všemi zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy, 
 • v případě poškozování bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte, 
 • v případě že rodič zjistí poškození majetku školy, neprodleně nahlásí tuto skutečnost pracovnici školy, 
 • zákonní zástupci se chovají tak, aby nepoškozovali majetek.

 

16. Závěrečná ustanovení

Školní řád je závazný pro všechny děti, jejich zákonné zástupce a zaměstnance mateřské školy.  Školní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, v prostorách mateřské školy – ve vstupních halách školy a je k nahlédnutí u ředitelky školy.

K úpravě dochází z důvodu nastavení bezpečnostních pravidel při mimoškolních aktivitách – plavání a bruslení.

Upraveny byly oddíly  11. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, Péče o zdraví a bezpečnost dětí – provozní a organizační zajištění.

Školní řád byl projednán na pedagogické radě dne 24.10.2023 a nabývá účinnosti dne 6.11.2023. 

Zákonní zástupci byli informování o obsahu školního řádu osobně předáním tištěných informací, zveřejněním na webových stranách a emailem.

Nabytím účinnosti tohoto školního řádu končí platnost předchozího školního řádu, Č.j.: 010923

 

V Libiši dne 6.11.2023