M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

V čem jsme výjimeční

Speciální vzdělávací potřeby


Práce s dětmi se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami)

Školní vzdělávací program je vypracován pro všechny děti v mateřské škole. Dětem s potřebou podpůrných opatření bude pověřenými pedagogy vytvořen individuální vzdělávací plán (IVP).

Naše mateřská škola má kvalifikovaného speciálního pedagoga a je otevřena inkluzivnímu vzdělávání. S integracemi máme dlouhodobé zkušenosti. Všechny děti potřebují vyrůstat v láskyplném rodinném prostředí, hrát si s vrstevníky a navštěvovat mateřskou školu v nejbližším okolí, kde se nevytrhává z rodinného prostředí. Nechceme měnit dítě, nemusí se nám podařit naučit ho perfektně dovednostem, ale můžete zlepšit jeho život, můžete změnit svět, který ho obklopuje. Přítomnost takovýchto dětí ve školních kolektivech má velmi pozitivní vliv na rozvoj morálních vlastností vrstevníků, kteří se jim snaží pomáhat, být jim prospěšní, vytvářejí si k nim kladné vztahy, jež pak přetrvávají v dalším životě. Soužitím v takovémto kolektivu se zvyšuje sociální citlivost, kultivují se mezilidské vztahy, vzájemná komunikace, mění se normy.

Všechny děti mají možnost plně se projevit ve svých schopnostech. Vzdělávací nabídka se snaží uplatňovat přístup k chápání lidských schopností. Jedná se o tzv. teorii mnohačetných inteligencí. Jejím autorem je americký výzkumník H.Gardner, který uvádí že každý člověk má minimálně osm typů inteligencí (schopností). Naše, této myšlence uzpůsobená vzdělávací nabídka, tak každému dítěti umožní zapojit se do činností dle svých možností a schopností. Zástupci naší školy absolvovali školení NTC Mensa Learning System Mensy ČR, pro práci s nadanými dětmi. http://www.mensantc.eu/ Bystrý libišáček má zde možnost hrát deskové a logické hry, luštit hlavolamy, šifry a kvízy. Činnosti jsou zpestřeny výtvarnými, přírodovědnými či jinými aktivitami.

Práce s dětmi s OŠD (odložená školní docházka)

Dětem s odloženou školní docházkou bude vypracován plán činností a postupů, na které se bude u tohoto dítěte nutné zaměřit k vyrovnání jeho vývoje. Pokud rodiče přiloží zprávu z oblastní pedagogicko-psychologické poradny, bude k ní přihlédnuto.