M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Mateřská škola Libiš oznamuje,

Instrukce k zápisu do Mateřské školy Libiš na školní rok 2023/24

 1. Zápis se koná dne 10.5.2023 od 10hod do 15hod v Mateřské škole Libiš
 2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (dále jen Žádost o přijetí) je přístupná na našich webových stránkách  pro-rodice/dokumenty/
 3. Žádost lze vyzvednout osobně při zápisu dne 10.5.2023
 4. Žádost o přijetí do Mateřské školy Libiš musí podepsat oba rodiče.
 5. Žádost o přijetí se dokládá s lékařským posudkem. (pokud máte Žádost z loňského roku, lékařská zpráva není potřeba, vyplnění formuláře však ano)
 6. Na Žádosti o přijetí bude uveden datum konání zápisu.
 7. Každá Žádost musí být evidovaná mateřskou školou, musí jí být v den zápisu uděleno identifikační číslo, pod kterým se povede správní řízení.
 8. Žádost o přijetí, je nutné odevzdat škole vyplněnou, podepsanou a potvrzenou lékařem nejpozději do 24.5.2023 uvedenými způsoby
 • Osobně
 • Datovou schránkou
 • Poštou  (rozhoduje datum podání zásilky)
 1. K zápisu přineste k ověření rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce.
 2. K nahlédnutí do spisu (průběh správního řízení) je možné přijít nahlédnout dne 31.5.2023 od 10hod do 15hod. do ředitelny školy.
 3. Rozhodnutí ředitele školy ve věci přijetí dítěte do mateřské školy, na školní rok 2023-2024, bude vyvěšeno na webových stránkách školy (v záložce Aktuální informace) a na informační tabuli v průchodu školy, pod registračními čísly, nejdéle 30 dní ode dne zápisu.
 4. Při rozhodování o přijetí bude ředitelka postupovat dle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Libiš. Seznamte se s nimi na našich webových strankách.
 5. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, bude zasláno poštou nebo datovou schránkou na kontaktní adresu, uvedenou na Žádosti o přijetí.
 6. K zápisu v tento den, si nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu
 7. na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto děti bude vyhlášen zvláštní zápis dne 5.6.2023.

 

Dokumenty ke stažení naleznete zde: http://www.mslibis.cz/pro-rodice/dokumenty/

Zvláštní zápis - спеціальний запис

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ) 
Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального 
закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 
Зб. («лекс Україна» - освіта) 

Cпеціальний запис 5.6.2023 з 10год до 15год

Повідомлення про спеціальний запис (244.63 kB)

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.pdf (159.33 kB)

 

Критерії:

• До дошкільної освіти приймаються діти з місцем проживання в Лібіш з толерантною візою.

• Перевага надається дітям, які закінчать обов'язкову дошкільну освіту у 2023/24 навчальному році, дітям, які народилися з 1 вересня 2017 року по 31 серпня 2018 року.

• Діти, які досягли 5 років у 2023/24 навчальному році , діти, які народилися з 1 вересня 2018 року по 31 серпня 2019 року.

• Діти, які досягли 4 років у 2023/24 навчальному році, діти, які народилися з 1 вересня 2019 року по 31 серпня 2020 року.

• Діти, які досягли 3-річного віку в 2023/24 навчальному році, діти, які народилися з 1 вересня 2020 року по 31 серпня 2021 року

Kritéria:

• Předškolní děti s vízem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana

v souvislosti s válkou na Ukrajině jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání.

• Přednostně jsou přijímány děti, které ukončí povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/24, děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018.

• Děti, které ve školním roce 2023/24 dovršily 5 let, děti narozené 1.9.2018 roku do 31. srpna 2019.

• Děti, které ve školním roce 2023/24 dosáhly 4 let věku, děti narozené 1.9.2019 roku do 31. srpna 2020.

• Děti, které ve školním roce 2023/24 dosáhly 3 let věku, děti narozené 1. září 2020 do 31. srpna 2021