M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Kritéria přijetí do MŠ Libiš

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Libiš
Vydal:

Mateřská škola Libiš, Školní 192, 27711 Libiš

ředitelka školy – Mgr. Švecová Hana

Účinnost: 16.3.2020
Závaznost: Směrnice je závazná pro ředitelku MŠ, a to při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
 
 • Kritéria se řídí ustanovením § 34 zákona 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon).
 • Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Libiš, Školní 192, Libiš, 27711 Neratovice, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
 • Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla dětem ve věku od 3 let, nejdříve však pro děti od 2 let, až do začátku povinné školní docházky.
 • Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanoveny rámcovým a školním vzdělávacím programem (ustanovení § 4 a § 5 školského zákona).

Při rozhodování bude ředitelka školy postupovat následovně:

1) Dle §34 odst. (1) přednostně přijímá děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pátého roku věku a děti s odkladem školní docházky, které mají v obci místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu. Tyto děti mají povinné předškolní vzdělávání.
2) Dle § 34 odst. (3) přijímá děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají v obci místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu.
3) Dále přijímá děti dvouleté, které dosáhnou 3let nejpozději do 31.1.2021 , pokud mají v obci místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu a hlásí se k pravidelné, celodenní docházce. 
4) Dále budou přijímány děti, které nemají trvalý pobyt v obci a to v pořadí podle věku od nejstaršího k nejmladšímu, až do výše naplnění kapacity zapsané v rejstříku škol.

Děti jsou ve všech bodech přijímané podle věku od nejstaršího k nejmladšímu, až do výše naplnění kapacity zapsané v rejstříku škol.

O přijetí dítěte v rámci zápisu k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí, ani zaměstnanost zákonných zástupců.

Dokumenty k přijetí si můžete stáhnout v dokumentech školy zde...

Adaptace dítěte na mateřskou školu


Co udělat pro dobrou adaptaci a adaptační program naší školy


Co udělat pro dobrou adaptaci

Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale především mezi učitelkou a rodiči a jejich vzájemná spolupráce. Dítě se ocitá ve společnosti zcela neznámých lidí, nových autorit, vrstevníků, musí se přizpůsobit jinému režimu, určitým pravidlům včetně hygienických a stravovacích návyků. Působí na něj zcela nové a dosud nepoznané podněty. Nová budova, prostory, další dospělí v zařízení, hluk ve třídě. Níže uvádíme skutečnosti, které by měly adaptaci vašeho dítěte usnadnit.

 • První dny je dobré počítat s větší časovou rezervou, příchod neuspěchat, nebýt nervózní.
 • Vyladění dítěte ohledně mateřské školky by mělo být vždy pozitivní.
 • Dávejte dítěti najevo, že ve školce není za trest nebo proto, že na něj nemáte čas. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády.
 • Zpočátku by se dítě nemělo nutit do činností a hry. Některé děti jsou v adaptačním období raději v roli pozorovatele než aktéry. To samozřejmě neznamená, že se mu ve školce nelíbí, jen v sobě nemá tolik odvahy. S dítětem si o školce povídejte, ale neříkejte co má a nemá druhý den dělat. Povídejte si s ním, co ve školce vidělo, co se mu líbilo, ale neklaďte na něj požadavky, že si musí hrát a zapojovat se do činností. Učitelky jsou profesionálové a samy dokáží děti zapojit do režimu školky, zabavit je, motivovat k činnostem, odpoutat jejich pozornost od stýskání.
 • Neidealizujte prostředí mateřské školy nebo jím nevyhrožujte.
 • Často se stává, že maminky snáší odloučení od dítěte hůře než dítě samotné. Důvěřujte paní učitelkám, které mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že dítě ve školce propláče celý den. Zkuste se přesto usmát, popřát hezký den. Rozhodně dítěti nedávejte najevo, že jste smutní a že může za to, že vás rozrušilo. Po vašem odchodu paní učitelky dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou a dítě ztratí pojem o čase. Najde si zábavu mezi vrstevníky, zapojí se do her, činností a čas ve školce mu uteče daleko rychleji než vystresované mamince.
 • Pamatujte na to, že když jste vystresovaní, dítě tuto nejistotu vycítí a adaptace bude složitější.
 • Po rozloučení se do třídy opakovaně nevracejte, nemusíte se ubezpečovat, že je dítě v pořádku. Paní učitelky vědí, co mají dělat.
 • Můžete se s paní učitelkou dohodnout, že později zavoláte. V každém případě vás paní učitelky budou kontaktovat, pokud to bude nutné.
 • Pokud je dítěte pláč k “neutěšení” je lepší dobu odchodu zkrátit, dítě ubezpečit, že si pro něj přijdete.
 • Při vyzvedávání dítěte ze školky se může stát, že dítě reaguje pláčem. To je naprosto přirozená reakce. Hlavně dítě nelitujte, že muselo být přes den samo bez vás - to mu rozhodně neprospěje!
 • Délka adaptace je u každého dítěte individuální. U někoho může trvat několik dní, u jiného dítěte několik týdnů. Stává se, že se dítě adaptuje naprosto bez problémů a až po měsíci se může objevit u dítěte protest k docházce do školky, nechce se mu vstávat. Buďte proto trpěliví a důslední.
 • Je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně. Dodržujte proto režim školy, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte.
 • Dobu spánku nazývejte dobou odpočinku - je možné, aby si dítě na tuto dobu přineslo oblíbeného plyšáka.
 • Dítěti naslouchejte, ale nenuťte ho do komunikace, neklaďte nedůležité otázky na které dítě ani neumí odpovědět, raději se zeptejte, s kým si hrálo, jestli se na zahradě projelo na koloběžce, apod.
 • Veďte dítě k samostatnosti. Nechte je, aby se samo oblékalo. Udělejte si čas a povzbuzujte je.
 • Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny.
 • Nezapomínejte, že děti si musejí adaptovat nejen na paní učitelky a nové kamarády, ale i na nové prostředí, pravidla soužití a denní režim.
 • Promluvte si s učitelkou při jakýchkoliv pochybách.


Adaptační program MŠ Libiš

 • První dva dny odcházejí děti domů po svačině. (asi 9,15hod.)
 • První týden chodí děti domů po obědě. (asi 12,30hod.)
 • Umožňujeme rodičům pobýt celý první týden s dítětem v prostředí třídy, nejdéle však do 9.15hod.
 • Doporučujeme maminkám, aby paní učitelky seznámily se všemi návyky a zvyklostmi dítěte, aby jejich adaptace byla snazší.
 • Vezměte na vědomí, že je tu paní učitelka i pro ostatní děti. Pokud máte více dotazů nebo chcete řešit citlivé téma, dohodněte se s paní učitelkou na komunikaci mimo dobu příchodů.
 • Doporučujeme první týdny vyzvedávat dítě po obědě.
 • Učitelka vám vždy sdělí, jak pobyt probíhal a společně zvolíte další postup.
 • Nechávejte dítě ve školce jen nezbytně nutnou dobu, v práci také nejste déle než 8 hodin.
 • K navození dobrých vztahů přispívá, najdete-li si čas a zúčastníte se školou nabízených aktivit.
 • Neklaďte na dítě nepřiměřené požadavky, ubližuje mu to.
 • Rodiče mohou každý den doprovodit své dítě do třídy a mohou mu pomoci s výběrem hračky nebo činnosti. Tato rodičovská výpomoc je možná nejen v adaptačním režimu, ale během celého roku.
 • Dětem, které se již adaptovaly v předešlých letech v jiné mateřské škole, je umožněn individuální adaptační program, který umožňuje klasickou docházku od prvního dne.