M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Instrukce k zápisu do Mateřské školy Libiš na školní rok 2022/23

Podrobné instrukce o zápisu k předškolnímu vzdělávání

 1. Zápis se koná dne 12.5.2022 od 10hod do 15hod v Mateřské škole Libiš
 2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (dále jen Žádost o přijetí) je přístupná na našich webových stránkách  pro-rodice/dokumenty/
 3. Žádost lze vyzvednout osobně při zápisu dne 12.5.2022
 4. Žádost o přijetí do Mateřské školy Libiš podepíšou oba rodiče.
 5. Žádost o přijetí se dokládá s lékařským posudkem.
 6. Na Žádosti o přijetí bude uveden datum konání zápisu.
 7. Každá Žádost musí být evidovaná mateřskou školou, musí jí být v den zápisu uděleno identifikační číslo, pod kterým se povede správní řízení.
 8. Žádost o přijetí, je nutné odevzdat škole vyplněnou, podepsanou a potvrzenou lékařem nejpozději do 20.5.2022 uvedenými způsoby
 • Osobně
 • Datovou schránkou
 • Poštou  (rozhoduje datum podání zásilky)
 1. K zápisu přineste k ověření rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce.
 2. K nahlédnutí do spisu (průběh správního řízení) je možné přijít nahlédnout dne 25.5.2022od 10hod do 15hod. do ředitelny školy.
 3. Rozhodnutí ředitele školy ve věci přijetí dítěte do mateřské školy, na školní rok 2022-2023, bude vyvěšeno na webových stránkách školy a na informační tabuli v průchodu školy, pod registračními čísly, nejdéle 30 dní ode dne zápisu.
 4. Při rozhodování o přijetí bude ředitelka postupovat dle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Libiš. Seznamte se s nimi na našich webových strankách.
 5. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, bude zasláno poštou nebo datovou schránkou na kontaktní adresu, uvedenou na Žádosti o přijetí.
 6. K zápisu v tento den, si nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto děti bude vyhlášen zvláštní zápis 1.6.2022.
Datum vložení: 22. 4. 2022 12:46
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 12:54
Autor: Mgr. Hana Švecová