M a t e ř s k á   Š k o l a
L i b i š

Projekty školy

Projekty školy zařazujeme jako podporu našeho školního vzdělávacího programu. Tyto projekty vychází z aktuálních potřeb dětí, školy a místní komunity. Některé projekty jsou krátkodobé, některé přešly jako nadstandard do naší vzdělávací nabídky. Přehled najdete v jednotlivých školních letech.

2017 - 2018


Projekt Za zdravým vzduchem

VZPFinanční prostředky jsou poskytnuty z Fondu prevence a jsou určeny na podporu a realizaci zdravotních opatření a programů, které zlepšují zdravotní péči pojištěnců VZP ČR.
Mateřská škola (26 dětí) absolvuje ozdravný pobyt ve Vřesníku u Humpolce ve dnech 30.3. - 6.4.2018

Projekt Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Celoroční projekt je inspirován především obsahem naší pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Projekt Cvičení rodičů a dětí

Přijďte si zacvičit se svými dětmi do místní sokolovny. Vstupné je dobrovolné a bude věnováno na charitu.

Projekt Medvídek Nivea

Integrační a vzdělávací program, který podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení.

cccdProjekt Celé Česko čte dětem

Čteme doma i v mš - synchronní čtení
Zapojíme do čtení i starší sourozence dětí z naší mateřské školy.